Privacyverklaring Auke Latour Software Services


Inleiding

Auke Latour Software Services hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, zodat dit voor u inzichtelijk is.

Wie zijn we

Auke Latour Software Services, gevestigd te Yde, is een bedrijf dat software test diensten levert. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Auke Latour Software Services

Auke Latour is de Functionaris Gegevensbescherming van Auke Latour Software Services. Hij is te bereiken via  .

Ons website-adres is: .

Persoonsgegevens die wij verwerken

Auke Latour Software Services verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam
 • Voorletter(s)
 • Voorvoegsel(s)
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Hoe komen wij aan persoonsgegevens

Auke Latour Software Services levert diensten aan organisaties en maakt gebruik van diensten van organisaties. We hebben geen formele relaties met natuurlijke personen. Toch verwerken we persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens verstrekt u middels post, telefonisch contact (incl. SMS en messenger applicaties) of emailcontact, vaak als contactpersoon van een organisatie.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Auke Latour Software Services verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen benaderen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te kunnen benaderen als dit nodig is om u in de gelegenheid te stellen om uw dienstverlening aan ons bedrijf uit te kunnen voeren
 • Aan onze wettelijk verplichtingen te voldoen
 • De veiligheid van onze ICT-systemen te kunnen waarborgen

Op welke rechtsgrond verwerken wij persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan als wij daar een grondslag voor hebben. Voor de verwerking hanteren wij de volgende grondslagen:

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Wij verwerken enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten. Wij verwerken hierbij niet meer gegevens dan nodig.

De verwerking vindt plaats omdat wij dit wettelijk verplicht zijn

Wij zijn onder andere wettelijk verplicht om onze financiële administratie te bewaren. Dit houdt in dat wij ook de facturen, waarop uw NAW-gegevens vermeld kunnen zijn, in onze financiële administratie bewaren.

De verwerking vindt plaats omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben

De verwerking van uw IP-adres in onze logbestanden is noodzakelijk om ons gerechtvaardigd belang te behartigen. Wij vinden het van groot belang dat onze IT-systemen veilig blijven en dat deze systemen veilig gebruikt kunnen worden. Uw IP-adres wordt daarom verwerkt in onze logbestanden. Hierdoor kunnen wij in geval van cyberaanvallen, maatregelen treffen.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden

Uw gegevens worden nooit verkocht aan derden. Auke Latour Software Services verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij Auke Latour Software Services vindt geen besluitvorming plaats op basis van geautomatiseerde verwerking van uw gegevens.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen hebben wij zelf bepaald hoe lang wij uw gegevens nodig hebben.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, dan bewaren wij uw gegevens zolang de overeenkomst voortduurt. Na uitvoering van de overeenkomst bewaren wij uw persoonsgegevens als de wet ons dit verplicht. De wet stelt de bewaartermijn in dat geval vast.

Wij mogen uw gegevens langer bewaren als er sprake is van een conflict dat nog speelt bij het einde van de overeenkomst met u en/of u een klacht hebt ingediend die bij het einde van de overeenkomst nog niet is afgehandeld door ons.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens

Auke Latour Software Services neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van Auke Latour Software Services.

Uw recht op inzage, rectificatie, wissen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming van Auke Latour Software Services.

Uw recht op bezwaar tegen verwerking

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Auke Latour Software Services.

U kunt een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming van Auke Latour Software Services.

Uw recht op overdracht van gegevens

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming van Auke Latour Software Services.

Uw recht op intrekken toestemming van gegevens

U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens door Auke Latour Software Services in te trekken.

U kunt een verzoek tot intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming van Auke Latour Software Services.

Uw recht op klagen bij autoriteit persoonsgegevens

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: .

Aanpassingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kunnen wij te allen tijde aanpassen. Een aanpassing kan noodzakelijk zijn bijvoorbeeld omdat de wetgeving is gewijzigd of omdat zich andere nieuwe ontwikkelingen voordoen. Wijzigingen zullen uitsluitend via de website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleeg daarom periodiek onze website .